اسب اسب اسب

اسبِ دونده م

در دوی سرعت

خودم برنده م


سرعت من هست

خیلی فراوان

در دشت سرسبز

یا که بیابان

 

 

 

خوراک من چیست؟

ـ سبزه ی صحرا

نترس از من

کودک زیبا

  

 

سوار من شو

نباش غمگین

بر روی زینم

 آرام بنشین

  


«محسن رضوی»