اول : درود !

دوم : باز هم درود !


سوم : اين دو شعر را كه يك ساعت بيشترنگذشته از به دنيا آمدنشان، به شيرازي بخوانيد:


تو رِ اُي چيش قشنگو دوس مي دارم
عزيز شوخ و شنگو دوس مي دارم
مي گي" سنگه دلت "يي كم نيگا كن
نوشته ، روي سنگو: دوس مي دارم!
بُ دو تُ نرگس و يي عالمه ناز
مي شيني هر دفه كنج دلُم باز
نديدم خوشکلی دلبرتر از تو
ميون دخترون شاد شيراز
چهارم: باتشكر از دوستاني كه طي ماه های گذشته آثارشان را فرستاده اند، از همه ي ياراني كه شعري به ياد يا براي شيراز، از خود يا ديگران سراغ دارند دعوت مي شود كه آن را براي چاپ در مجموعه ي " شيرازِ شعر" به اين آدرس ارسال فرمايند:
www.rahyad.noavar.com