درود !
خيلی وقت بود که گير و بند ازدواج جنبه ی اينترنتی را مختل کرده بود . خيلی زود می آيم